Säännöt

Työväen Sivistysliiton Turun opintojärjestö ry

Säännöt

 

Nämä säännöt on hyväksytty Työväen Sivistysliitto TSL ry:n sääntömääräisessä edustajakokouksessa 24.5.1991.

1 §

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

 1.     Yhdistyksen nimi on Työväen Sivistysliiton Turun opintojärjestö ry.
 2.     Opintojärjestön kotipaikka on Turku ja sen toiminta-alueena on Turun kaupunki.


2 §

Tarkoitus

Opintojärjestön tarkoituksena on

  • edistää sivistyksellistä tasa-arvoa,
  • edistää yhteiskunnallista toimintaa, aikuiskasvatusta ja kulttuuriharrastuksia,
  • edistää vapaa-ajankäyttömuotojen kehittämistä sekä
  • edistää kansainvälistä sivistyksellistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
 1. Opintojärjestö kuuluu jäsenenä Työväen Sivistysliiton Varsinais-Suomen piirijärjestö ry:hyn.


3 §

Toiminnan laatu

 1. Tarkoituksensa toteuttamiseksi opintojärjestö
  • harjoittaa opintokerho-, kirjeopisto-, kurssi-, luento- ja muuta vastaavaa koulutustoimintaa
  • harjoittaa kulttuuri-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä
  • antaa lausuntoja ja tekee esityksiä toimialaansa kuuluvissa asioissa.
 2. Toimintansa tukemiseksi opintojärjestö voi
  • harjoittaa teatteri-, elokuvateatteri-, radio-, televisio- ja kustannustoimintaa sekä majoitus-, ravitsemus- ja kirjakauppaliikettä
  • vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä
  • järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.
 3. Opintojärjestö voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


4 §

Jäsenet

Opintojärjestön jäseneksi voi liittyä Turun Työväen Sivistysliiton TSL ry:hyn kuuluvien järjestöjen rekisteröidyt perusyhdistykset ja paikalliset keskusjärjestöt sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.

 1. Jäseneksi hyväksymisestä päättää toimikunta.
 2. Mikäli toimikunta ei hyväksy hakijaa opintojärjestön jäseneksi, hakija voi saattaa asian opintojärjestön kokouksen ratkaistavaksi jättämällä tätä koskevan kirjallisen vaatimuksen toimikunnalle 30 päivän kuluessa hylkäämispäätöksestä tiedon saatuaan.


5 §

Eroaminen opintojärjestöstä

 1. Jos jäsen haluaa erota opintojärjestöstä, sen on ilmoitettava tästä kirjallisesti toimikunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa eroamisestaan myös opintojärjestön kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 2. Jäsensuhde lakkaa kahden (2) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä.


6 §

Eronneeksi katsominen ja erottaminen opintojärjestöstä

 1. Toimikunta voi katsoa jäsenen eronneen opintojärjestöstä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan yhden (1) vuoden kuluessa sen erääntymisestä lukien. Ennen eronneeksi katsomispäätöksen tekemistä toimikunnan on huomautettava jäsentä jäsenmaksun laiminlyömisestä.
 2. Toimikunta voi erottaa opintojärjestöstä jäsenen, joka
  • ei noudata opintojärjestön sääntöjä,
  • ei täytä opintojärjestön säännöissä jäsenelle asetettuja velvollisuuksia tai joka
  • toimii vastoin opintojärjestön tarkoitusta tai muutoin opintojärjestöä vahingoittavasti.
 3. Toimikunnan on varattava jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä.
 4. Jäsen voi saattaa hallituksen tekemän erottamispäätöksen opintojärjestön kokouksen ratkaistavaksi jättämällä tätä koskevan kirjallisen vaatimuksen toimikunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Jos opintojärjestön kokous vahvistaa toimikunnan tekemän erottamispäätöksen, jäsensuhde lakkaa opintojärjestön kokouksen päätöksestä lukien. Jos vaatimusta ei jätetä, toimikunnan päätös tulee voimaan edellä mainitun määräajan kuluttua.
 5. Mikäli jäsenen tekemä rikkomus on pieni, toimikunta voi antaa jäsenelle erottamisen asemesta kirjallisen varoituksen, joka merkitään toimikunnan kokouksen pöytäkirjaan ja lähetetään tiedoksi jäsenelle.


7 §

Jäsenmaksut

Jokainen jäsen suorittaa opintojärjestölle vuosittain jäsenmaksun, joka määräytyy siten, että edellisen kalenterivuoden lopussa ollut jäsenmäärä kerrotaan opintojärjestön syyskokouksen päättämillä euromääräisillä kertoimilla. Syyskokous määrää myös jäsenmaksun, joka säätiön tai muun jäsenen, jolla ei ole henkilöjäseniä, on vähintään maksettava.

 1. Jäsenmaksu on suoritettava viimeistään syyskuun loppuun mennessä.


8 §

Toimielimet

 1. Opintojärjestön toimielimiä ovat opintojärjestön kokous, toimikunta ja tilintarkastajat.
 2. Toimikunta voi asettaa alaisuuteensa työvaliokunnan ja tarpeellisiksi katsomiaan työryhmiä sekä palkata opintojärjestölle työntekijöitä.


9 §

Opintojärjestön vuosikokous ja syyskokous

 1.  Opintojärjestön vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:
  1. esitetään tilinpäätös ja toimikunnan kertomus opintojärjestön toiminnasta;
  2. esitetään tilintarkastajien lausunto;
  3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä toimikunnalle ja muille tilivelvollisille;
  4. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
 2. Opintojärjestön syyskokous pidetään marraskuussa ja siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:
  1. käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma;
  2. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta opintojärjestön sääntöjen 7 §:n mukaisesti; palkkioista;
  3. päätetään toimikunnan puheenjohtajan ja toimikunnan muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista;
  4. valitaan toimikunnan puheenjohtaja sekä toimikunnan muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle;
  5. valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa;
  6. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.


10 §

Opintojärjestön ylimääräinen kokous

 1. Opintojärjestön ylimääräinen kokous pidetään, kun opintojärjestön kokous niin päättää tai toimikunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään kaksi viidesosaa (2/5) opintojärjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä toimikunnalta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.


11 §

Opintojärjestön kokouksen koolle kutsuminen

 1. Opintojärjestön kokouksen kutsuu koolle toimikunta.
 2. Kutsu opintojärjestön vuosikokoukseen ja syyskokoukseen on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ja opintojärjestön ylimääräiseen kokoukseen viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena jokaiselle opintojärjestön jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen pitoaika, -paikka sekä esille tulevat asiat.


12 §

Opintojärjestön kokoukselle tehtävät esitykset

 1. Opintojärjestön kokoukselle voivat tehdä esityksiä toimikunta, opintojärjestön jäsenet, se liiton piirijärjestö, johon opintojärjestö kuuluu, sekä liiton liittokokous ja liittotoimikunta.
 2. Opintojärjestön kokoukselle tarkoitetut esitykset on jätettävä toimikunnalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta.


13 §

Edustajat

 1. Jokainen näiden sääntöjen 4 §:ssä mainittu, opintojärjestön jäsenenä oleva perusyhdistys voi lähettää kokoukseen yhden (1) varsinaisen edustajan. Lisäksi perusyhdistys, jonka henkilöjäsenten lukumäärä on yli 100, saa lähettää opintojärjestön kokoukseen jokaiselta 100:n jälkeen alkavalta 100 jäseneltään yhden (1) varsinaisen edustajan, kuitenkin yhteensä enintään kolme (3) edustajaa.
 2. Jokainen näiden sääntöjen 4 §:ssä mainittu, opintojärjestön jäsenenä oleva paikallinen keskusjärjestö ja muu oikeuskelpoinen yhteisö voi lähettää opintojärjestön kokoukseen yhden (1) varsinaisen edustajan. Jos keskusjärjestön tai muun yhteisön henkilöjäsenten lukumäärä on yli 200, se saa lähettää opintojärjestön kokoukseen jokaiselta 200:n jälkeen alkavalta 200 jäseneltään yhden (1) varsinaisen edustajan, kuitenkin yhteensä enintään (5) edustajaa.
 3. Jokainen opintojärjestön jäsenenä oleva säätiö ja muu jäsen, jolla ei ole jäseniä, voi lähettää opintojärjestön kokoukseen yhden varsinaisen edustajan.
 4. Jokaiselle varsinaiselle edustajalle valitaan varaedustaja, joka tulee varsinaisen edustajan tilalle tämän ollessa estynyt.
 5. Edustajien lukumäärä lasketaan asianomaisen yhdistyksen tai yhteisön edellisen kalenterivuoden lopussa olleen jäsenmäärän perusteella.
 6. Varsinaiset edustajat ja varaedustajat valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
 7. Varsinaisten edustajien ja varaedustajien nimet ja osoitteet on ilmoitettava opintojärjestön toimikunnalle sen määräämällä tavalla ja määräämänä aikana. Ilmoitukseen on liitettävä edustajien ja varaedustajien valtakirjat.
 8. Jokaisella varsinaisella edustajalla on opintojärjestön kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni.
 9. Toimikunnan puheenjohtajalla ja muilla jäsenillä, tilintarkastajilla sekä opintojärjestön työntekijöillä sekä liiton edustajilla on opintojärjestön kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.


14 §

Toimikunta

 1. Opintojärjestön lainmukaisena hallituksena toimivaan toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös opintojärjestön puheenjohtajaksi, ja vähintään viisi (5) sekä enintään (13) muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään yksi (1) sekä enintään viisi (5) varajäsentä, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimikunnan kokouksessa, ja jotka tulevat varsinaisten jäsenten tilalle vuosikokouksen määräämässä järjestyksessä. Toimikunta valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
 2. Toimikunnan jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa puolet (1/2), aluksi arvan ja sen jälkeen vuoron mukaan. Toimikaudet alkavat opintojärjestön syyskokouksesta ja päättyvät kahden vuoden kuluttua pidettävään syyskokoukseen.
 3. Jos opintojärjestöön kuuluu kaksikielisiä yhdistyksiä tai yhteisöjä, toimikunnan jäsenet on pyrittävä valitsemaan siten, että siihen tulee vähintään yksi (1) vähemmistönä olevaa kieliryhmää edustava varsinainen jäsen tai varajäsen.
 4. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Toimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet (1/2) toimikunnan muista jäsenistä.


15 §

Toimikunnan tehtävät

 1. Toimikunnan tehtävänä on edustaa opintojärjestöä sekä hoitaa huolellisesti sen asioita.
 2. Toimikunnan tehtäviin kuuluu erityisesti:
  • kutsua opintojärjestön kokous koolle ja toteuttaa sen tekemät päätökset;
  • johtaa opintojärjestön toimintaa;
  • vastaa opintojärjestön talouden ja omaisuuden hoidosta;
  • laatia toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio;
  • päättää opintojärjestön työntekijöiden palkkaamisesta ja sopia talousarvion puitteissa työntekijöiden ehdoista; sekä
  • pitää jäsenluetteloa.


16 §

Opintojärjestön nimen kirjoittaminen

 1. Opintojärjestön nimen kirjoittavat toimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä toimikunnan määräämät toimikunnan jäsenet ja opintojärjestön toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.


17 §

Tilintarkastajat ja tilikausi

 1. Opintojärjestöllä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, jotka valitaan opintojärjestön syyskokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Tilintarkastajien toimikaudet alkavat syyskokouksesta ja päättyvät kahden vuoden kuluttua pidettävään syyskokoukseen.
 2. Opintojärjestön tilikausi on kalenterivuosi. Toimikunnan on jätettävä tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on palautettava asiakirjat sekä annettava kirjallinen lausuntonsa helmikuun loppuun mennessä.


18 §

Sääntöjen muuttaminen, opintojärjestön purkautuminen ja piirijärjestöstä eroaminen

 1. Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi tai piirijärjestöstä eroamiseksi hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) opintojärjestön kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Sääntöjen muuttamiselle on saatava Työväen Sivistysliiton TSL ry:n liittotoimikunnan hyväksyminen.
 2. Ehdotus opintojärjestön purkautumisesta hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) opintojärjestön kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.
 3. Jos opintojärjestö purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jäävä omaisuus luovutetaan Työväen Sivistysliitto TSL ry:lle.


 

Haku

Itäinen Rantakatu 64
20810 TURKU

0400 569 363

tsl.turku@tslturku.fi

 

Toimisto avoinna

maanantai - torstai klo 9.00 - 16.00
perjantai 9.00 - 14.00